AKTUALNO?CI
 
PIT 37 Drukuj E-mail
Napisał Zbigniew Pawe? Skupi?ski   

Po wyliczeniu, ile podatku b?dziemy mieli do zap?acenia w tym roku, na ostatniej stronie zeznania podatkowego znajdziemy : WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALE?NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO?YTKU PUBLICZNEGO (OPP) - cz??? H

Pierwsza to 124. Nazwa OPP - Wpisujemy : ZHP, CHOR?GIEW DOLNO?L?SKA

Druga to 125. Numer KRS - Wpisujemy KRS ZHP, Chor?gwi Dolno?l?skiej, czyli: 0000264246

Trzecia to 126. Wnioskowana kwota - Wpisujemy kwot?, któr? chcemy przekaza?, nie mo?e ona jednak przekracza? 1 % podatku nale?nego, wynikaj?cego z zeznania podatkowego, po zaokr?gleniu do pe?nych dziesi?tek groszy w dó?.

Aby pieni?dze trafi?y do naszych harcerzy nale?y wype?ni? pozycje z cz??ci: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE - cz??? I

Nale?y  w pozycji 128. wskaza? CEL SZCZEGÓ?OWY 1%.- Wpisuj?c: HUFIEC ?AGIEWNIKI. Je?li kwot? z 1% podatku chc? pa?stwo przekaza? na konkretn? dru?yn?, ?rodowisko harcerskie, prosz? wpisa? w tej pozycji: HUFIEC ?AGIEWNIKI, nazwa dru?yny lub nazwa miejscowo?ci w której dzia?a  [wykaz dru?yn i jednostek organizacyjnych hufca]


Chcieliby?my Pa?stwu podzi?kowa? za okazane nam wsparcie. B?dziemy mogli uczyni? to osobi?cie, je?li wyrazicie zgod?, aby US ujawni? nam wasze danych osobowe (imi?, nazwisko, adres oraz wysoko?? kwoty z 1%). Mo?na to zrobi? przez zaznaczenie „kwadratu” w pozycji 129


masz W?TPLIWO?CI, PYTANIA, UWAGI napisz:

Forum Hufcae-mail


 

 

 
Menu serwisu
AKTUALNO?CI
1% DLA HARCERZY
HUFIEC
KONTAKT
FACEBOOK
........
PORADNIK harcerski
DLA DRU?YNOWEGO
GALERIA
KSI?GA GO?CI
........
POBIEROWO on-line
NAMIOT

zgłoś problem

Dostep do panelu administracyjnego Administrator