AKTUALNO?CI arrow 1% DLA HARCERZY arrow Jak to zrobi??
 
Jak przekaza? 1% Drukuj E-mail
Napisał Zbigniew Pawe? Skupi?ski   

KROK 1 - Wybór organizacji po?ytku publicznego

ZHP, Chor?giew Dolno?l?ska znajduje si? na li?cie organizacji, które posiadaj? status organizacji po?ytku publicznego i z tego tytu?u ma prawo otrzymywa? 1% podatku.  Hufiec ?agiewniki im. Synów Pu?ku, jako jednostka terenowa ZHP dzia?a bezpo?rednio z dzie?mi i m?odzie?? z waszej okolicy.

KROK 2 - Wype?nienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wype?ni? odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT – 28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku b?dziemy mieli do zap?acenia w tym roku, na ostatniej stronie zeznania podatkowego znajdziemy : WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALE?NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO?YTKU PUBLICZNEGO (OPP)

WNIOSEK ten sk?ada si? z trzech pozycji.

Pierwsza to Nazwa OPP - Wpisujemy w zeznanie podatkowe: ZHP, CHOR?GIEW DOLNO?L?SKA

Druga to Numer KRS - Wpisujemy w zeznanie podatkowe KRS ZHP, Chor?gwi Dolno?l?skiej, czyli: 0000264246

Trzecia to Wnioskowana kwota -Wpisujemy kwot?, któr? chcemy przekaza?, nie mo?e ona jednak przekracza? 1 % podatku nale?nego, wynikaj?cego z zeznania podatkowego, po zaokr?gleniu do pe?nych dziesi?tek groszy w dó?.

UWAGA!

Aby pieni?dze trafi?y do naszych harcerzy nale?y wype?ni? pozycje z cz??ci: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE

Nale?y wskaza? CEL SZCZEGÓ?OWY 1%.- Wpisujemy: HUFIEC ?AGIEWNIKI

Je?li kwot? z 1% podatku chc? pa?stwo przekaza? na konkretn? dru?yn?, ?rodowisko harcerskie, prosz? wpisa? w pozycj? CEL SZCZEGÓ?OWY 1%: HUFIEC ?AGIEWNIKI, nazwa dru?yny lub nazwa miejscowo?ci w której dzia?a  [wykaz dru?yn i jednostek organizacyjnych hufca]


Chcieliby?my Pa?stwu podzi?kowa? za okazane nam wsparcie. B?dziemy mogli uczyni? to osobi?cie, je?li wyrazicie zgod?, aby US ujawni? nam wasze danych osobowe (imi?, nazwisko, adres oraz wysoko?? kwoty z 1%). Mo?na to zrobi? przez zaznaczenie „kwadratu” w cz??ci INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE

KROK 3 - US przekazuje pieni?dze ZHP

Pieni?dze - 1% podatku nale?nego - na konto ZHP, Chor?giew Dolno?l?ska przeka?e urz?d skarbowy w terminie do 3 miesi?cy [koniec lipca]. Do nas powinny trafi? we wrze?niu.

SERDECZNIE DZI?KUJEMY ZA OKAZANE NAM WSPARCIE!


masz W?TPLIWO?CI, PYTANIA, UWAGI napisz:

Forum Hufcae-mail 
Menu serwisu
AKTUALNO?CI
1% DLA HARCERZY
HUFIEC
KONTAKT
FACEBOOK
........
PORADNIK harcerski
DLA DRU?YNOWEGO
GALERIA
KSI?GA GO?CI
........
POBIEROWO on-line
NAMIOT

zgłoś problem

Dostep do panelu administracyjnego Administrator